MENU
BBS
JA 1 to 15
*
#1
14070.6 R18PER
BPSK63 
1512Z JH7RTQ
#2
14072.8 R18SUI
BPSK63 
1510Z JH7RTQ
#3
14073.4 EN25RIA
BPSK63 
1510Z JH7RTQ
#4
14213.0 DT18FIFA
cq cq 
1506Z DS3EXX
#5
18100.0 SV9/R2DX
FT8 Gud sig 
1504Z JA7GAP
#6
14083.0 F6CTT
RTTY 
1500Z JH7RTQ
#7
14082.2 TC179JAN
RTTY 
1459Z JH7RTQ
#8
14082.6 EN25RIA
RTTY VALYA 
1454Z JH7RTQ
#9
14039.0 UP18FIFA
tnx. up 
1453Z DS3EXX
#10
14088.0 SX18FIFA
RTTY 
1453Z JH7RTQ
#11
14087.0 RC18EK
RTTY 
1452Z JH7RTQ-9
#12
7180.0 YB50MU
Maluku Utara 
1437Z JQ1QVA
#13
10136.0 9X2AW
1433Z JS6SVV
#14
14222.0 BV18FIFA
tnx QSO 
1429Z BV3UJ
#15
14222.0 BV18FIFA
CQ DX 
1423Z BV3UB
*
Last 1 to 15
UPDT at 1513Z
more 15 spots 
*
7813925829